Lekplats- och sportutrustning för alla åldrar


Med vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill vi erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn, oavsett funktionsförutsättningar, och som även uppmuntrar till träning som är grundläggande för god hälsa och ökat välbefinnande. Anmälan är öppen fram till och med 2020-08-23 och annonsering är planerad till slutet av augusti. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Omfattning Upphandlingen Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar säkra, hållbara och miljömedvetna produkter såsom klätterställningar, rutschkanor, utegym, konstgräs och fallskydd och är indelad i fyra anbudsområden; A - Lekplatsutrustning B - Sportutrustning C - Fallskyddsutrustning D - Konstgräs Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer i respektive anbudsområde.  Upphandlingen är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns. Avtalstid Planerad avtalsstart är 2020-12-01 med en avtalstid om två år med möjlighet till en eller flera förlängningar.  Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Upphandlingen kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - lekplatsutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-11-30.  För produkter avseende park- och stadsmiljö har HBV ett nytt ramavtal som började att gälla 2020-04-01. Läs mer om ramavtalet och antagna leverantörer här>>.    På- och avanmälan HBVs medlemmar är automatiskt avropsberättigade på alla våra ramavtal som börjat gälla efter det att medlemsskap beviljats. I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal ska en skriftlig avanmälan skickas in till HBV. Medlemsägda företag Som medlemsägt företag räknas dotterbolag som är helägt av HBV-medlem. Medlemsägt företag är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån och behöver inte påanmäla sig. Har medlemmen avanmält sig till ett avtal gäller avanmälan även det medlemsägda företaget. Det är medlemsbolagets ansvar att meddela HBV skriftligen vilka medlemsägda helägda dotterbolag som de önskar registrera som avropsberättigade. Underkund En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag) och systerbolag som godkänts av HBV. För att underkunder ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen. Extern kund En extern kund är en av HBV godkänd associerad upphandlande myndighet. För att en extern kund ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen. Senast 2020-08-23 ska på- eller avanmälan till denna upphandling vara registrerad hos HBV. Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.

Läs mer om Lekplats- och sportutrustning för alla åldrar

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (7 juli)


Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är till del fortfarande påverkad och det är i vissa fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher har tvingats att korttidspermittera personal vilket har försvårat anbudsarbetet.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. Efter sommaren kommer vi att fatta beslut om hur höstens anpassade arbetssätt kommer att se ut, baserat på myndigheternas rekommendationer. Detta kommer att träda i kraft från och med den 17 augusti 2020. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker utomhus. Många medlemmar har även underlättat för sina hyresgäster, som tvingas arbeta eller sköta sitt skolarbete hemifrån, genom att erbjuda gratis surf för att på så sätt möjliggöra en digital tillgänglighet. Äldre hyresgäster får hjälp med att handla.   En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron. Många hjälps också åt att skapa aktiviteter utomhus för de boende. Tillfälliga prisjusteringar Med anledning av drastiskt minskad tillgång till kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter samt kraftigt ökade inköpskostnader på grund av utbrottet av Covid-19 för vår avtalsleverantör AllOffice Nordic AB, har HBV godkänt en prisjustering inom en begränsad tid (senast 2020-08-31) för nedanstående produkter: Desinfektionsprodukter: 5-60 % Engångshandskar: 10-30 % skyddsutrustning: 5-12 % Dessa prisjusteringar träder i kraft den 21 april 2020. För redan lagda beställningar gäller fortfarande de priser som var aktuella vid beställningstillfället. Leverantören, AllOffice Nordic AB, kommer att prioritera beställningar för sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på framtida utveckling av pandemin. Dafo Brand AB informerar>> (29 juni) Franke Futurum informerar>> (1 juni) Garageportexperten informerar>> (7 juli) Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>>  (3 juni) Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

Ny miljardupphandling av vitvaror


Efter sommaren har det blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. En referensgrupp bestående av ett antal medlemsbolag har deltagit aktivt i upphandlingens förarbete och nu har en Request For Information, RFI, annonserats med sista svarsdag 2020-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Kort beskrivning Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar produkter såsom spisar, hällar, ugnar, kyl-, frys- och kyl-/frysskåp, mikrovågsugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp samt gasspisar. Avtalsstart Planerad avtalsstart 2021-01-21. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. På- och avanmälan HBVs medlemmar är automatiskt avropsberättigade på alla våra ramavtal som börjat gälla efter det att medlemsskap beviljats. I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal ska en skriftlig avanmälan skickas in till HBV. Medlemsägda företag Som medlemsägt företag räknas dotterbolag som är helägt av HBV-medlem. Medlemsägt företag är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån och behöver inte påanmäla sig. Har medlemmen avanmält sig till ett avtal gäller avanmälan även det medlemsägda företaget. Det är medlemsbolagets ansvar att meddela HBV skriftligen vilka medlemsägda helägda dotterbolag som de önskar registrera som avropsberättigade. Underkund En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag) och systerbolag som godkänts av HBV. För att underkunder ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen. Extern kund En extern kund är en av HBV godkänd associerad upphandlande myndighet. För att en extern kund ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen. Senast 2020-08-14 ska på- eller avanmälan till denna upphandling vara registrerad hos HBV. Kontakt Frågar om upphandlingen Vitvaror 21-101 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Läs mer

Tilldelningsbeslut för Badrumsmöbler återkallas


HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut i början av juli gällande upphandlingen av Badrumsmöbler 20-137. En ny kvalificering och utvärdering kommer att göras och en ny tilldelning beräknas ske under augusti månad. I och med detta kommer den planerade avtalsstarten att flyttas fram till och med 2020-11-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

HBV förlänger under tiden avtalen med befintliga leverantörer för Badrumsmöbler 16-137 till och med 2020-10-31. A - Badrumsmöbler av plåt 1. Byggbeslag AB B - Badrumsmöbler av högtryckslaminat 1. Byggbeslag AB 2. Skånebeslag AB Eventuella frågor besvaras av ansvarig upphandlingskonsult Stefan Fredlund.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer