Nytt nummer av HBV-Magasinet


Nu har årets andra nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. I det här numret kan du läsa om nya fönster i Alvesta, hur HBV jobbar under coronakrisen, få en rapport från den digitala stämman samt läsa hur Vingåkers kommunfastigheter satsar på solceller via vårt DIS. Du kan även vara med och tycka till om HBV-Magasinet samtidigt som du kan vinna biobiljetter! Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa tidningen >>

Läs mer om Nytt nummer av HBV-Magasinet

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (2 juni)


Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är fortfarande påverkad av lockdown och stängda gränser och det är i många fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher är hårt drabbade och har fått korttidspermittera personal vilket också försvårar upphandlingsarbetet.

Vi kommer under en period att skicka ut nyhetsbrev två gånger per månad för att säkerställa att medlemmar, kunder och leverantörer får uppdaterad information om hur vår verksamhet påverkas under denna kritiska tid. Vi följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa.  Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. HBVs kontor är endast vara öppet för redan inbokade möten. Inga nya fysiska mötesbokningar kommer att ske inom den närmsta tiden, utan övergår till att bli digitala. Vi har även anlitat en extern växeltjänst då vår egen personal är omdirigerad till andra arbetsuppgifter för att säkerställa den löpande verksamheten. Detta kan eventuellt medföra längre svarstider, vilket vi ber om överseende för. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar här>> . Våra medlemmar För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker sker utomhus. Många medlemmar har även underlättat för sina hyresgäster, som tvingas arbeta eller sköta sitt skolarbete hemifrån, genom att erbjuda gratis surf för att på så sätt möjliggöra en digital tillgänglighet. Äldre hyresgäster får hjälp med att handla.   En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron. Många hjälps också åt att skapa aktiviteter utomhus för de boende. Tillfälliga prisjusteringar Med anledning av drastiskt minskad tillgång till kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter samt kraftigt ökade inköpskostnader på grund av utbrottet av Covid-19 för vår avtalsleverantör AllOffice Nordic AB, har HBV godkänt en prisjustering inom en begränsad tid (senast 2020-08-31) för nedanstående produkter: Desinfektionsprodukter: 5-60 % Engångshandskar: 10-30 % skyddsutrustning: 5-12 % Dessa prisjusteringar träder i kraft den 21 april 2020. För redan lagda beställningar gäller fortfarande de priser som var aktuella vid beställningstillfället. Leverantören, AllOffice Nordic AB, kommer att prioritera beställningar för sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella  konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. Många leverantörer har meddelat att det för närvarande inte föreligger några överhängande leveransproblem, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på situationens utveckling i takt med att länder i Europa och övriga världen stänger ner produktion i fabriker och stänger gränserna för export. Även kunders köpbeteende har stor påverkan på tillgång av produkter, exempelvis vid bunkring av produkter.  Ahlsell informerar (19 mars)>> Beijer Byggmaterial informerar (28 april)>> Dafo Brand AB informerar (31 mars)>> Dahl Sverige AB informerar (26 mars)>> Elvaco  informerar (20 mars)>> Franke Futurum AB informerar (1 juni)>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

HBV investerar i Gröna fonder


HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

Kapitalet placeras huvudsakligen i gröna obligationer men också i obligationer med olika hållbarhetsteman såsom sociala- eller hållbara.     Fonden omfattar bland annat projekt inom förnyelsebar energi, energieffektivitet, gröna transporter och gröna byggnader samt även i gröna industriprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläpp i koldioxidkrävande branscher. Att investera i hållbara obligationer innebär även en positiv påverkan på de 17 globala mål som är en del av Agenda 2030. Bilden nedan tydliggör Captor Dahlia Green Bonds positiva effekter samt hur innehavet fördelar sig över de globala målen. Under 2019 var en övervägande del av finansieringen riktad mot mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Det speglar väl hur den gröna obligationsmarknaden ser ut.  Bildtext: På detta sätt fördelar sig fondens innehav över de globala målen. Vidare tillämpar fonden en screening för att säkerställa att innehavet följer internationella normer och konventioner såsom FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.    Genom fonden har kapitalförvaltaren bland annat finansierat SBABs gröna lån för energieffektiva fastigheter. Gjutformen 2, som syns på bilden nedan, är ett flerbostadshus och  är  ett så kallat passivhus, vilket innebär att den totala energianvändningen är under 25 kWh/m2/år.  Bildtext: Gjutformen 2, ett energieffektivt så kallat passivhus. Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar den upp kreditkomponenten mot en global marknad.    Genom att investera i fonden kan HBV vara med och påverka för ett mer hållbart samhälle.    "HBV har ett viktigt uppdrag i att förvalta våra medlemmars återbäring till den ska betalas ut till dem. Målet är att investera säkert men också att kunna bidra med bra värdeskapande och hållbara investeringar. Vi har därför valt att satsa på den gröna fonden Dahlia som ägs och förvaltas av Captor. En, i våra ögon, ”äkta” grön fond ur flera olika perspektiv. Vi är hittills mycket nöjda med valet både ur ett hållbarhetsperspektiv som ur förvaltning- och administrationsperspektiv. ” Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och Stab på HBV

Läs mer

Fastighetsförnödenheter annonserad


Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Länk till den annonserade upphandlingen>> Länken är giltig till och med sista anbudsdag, 2020-06-22. Omfattning Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden (Sveriges län) som utvärderas och tilldelas var för sig. HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Fastighetsförnödenheter 21-122 ersätter befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 som upphör att gälla 2021-01-12. Produkter som omfattas av upphandlingen är fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat tydligt anges. Antagna leverantörer ska kunna erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ. Produktområden Beslag: exempelvis  handtag, beslag, lås/låstillbehör, krokar, gardintillbehör, fönstertillbehör, dörrklockor etc. Elverktyg och maskiner: exempelvis  borrmaskiner, borrhammare, slipmaskiner, vinkelslip, plåtsax, sticksåg, motorsåg, dammsugare inklusive påsar eller utan påsar, skruvdragare etc. Såväl nätdrivna som batteridrivna verktyg ingår. Förnödenheter: exempelvis  slippapper, vägsalt, lim, fogämnen, kem, spackel, penslar, sopkorgar, sandlådor, cykelställ, gräsfrö, postlådor, drivmedel, låsspray, sopsäckar, tejp, linor och rep etc.  Handverktyg: exempelvis  metallkapningsverktyg, filar, dragverktyg, hylsgrepp och tillbehör, momentverktyg, kraftverktyg, skruvmejslar, tänger, verktyg för elektronik och finmekanik, träbearbetningsverktyg, trädgårdsverktyg, skogsverktyg etc. Infästningar: exempelvis  skruv, spik, brickor, beslag, plugg, muttrar, nitar, gängstång, öglor, ankarmassa etc. Inredning fastighet: exempelvis  entré/skrapmattor, hyllsystem, trådbackar, hatthyllor, dörrstoppare, tvättstugeutrustning, anslagstavlor/lister etc. Lyft och hantering: exempelvis  pirra, arbetspall, stegar, magasinkärra, gaffellyftvagn, tvättvagnar, domkraft etc. Mät- och märkverktyg: exempelvis  vattenpass, tumstock, måttband, märkverktyg etc. Personligt skydd: exempelvis  varsel-/skyddskläder, handskar, skyddsskor, yttre kroppsskydd, pannlampa, huvudskydd etc. Redskap: exempelvis  skyffel, skräpplockare, snöredskap, spett, kratta, kvast, hink etc. Svets: exempelvis  svetsaggregat, klammer, tråd, kablar etc. Tillbehör: exempelvis  batterier för elverktyg, bits, borrar, sågblad, slangar etc. Tryckluft: exempelvis  tryckluftpistol, kompressor etc. Verkstadsutrustning: exempelvis  verktygslåda, hållare för verktyg, vagn etc. Avtalsstart Planerad avtalsstart är 2021-01-12. Kontakt Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer