Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!

  Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBVs nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla 2021-01-16. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre. Det nya avtalet innebär ett ökat fokus på maskiner med värmepumpsteknik och precis som i befintligt ramavtal har HBV ställt höga krav på produkternas livscykelkostnad. Ett större sortiment för prissatta reservdelar finns även med som en nyhet i avtalet, vilket har varit ett önskemål från våra medlemmar för att enkelt kunna utföra servicearbeten på maskiner som inte längre omfattas av garantin.

 2. Måleriprodukter annonserad på nytt

  Med små justeringar i upphandlingsdokumenten har HBV nu annonserat upphandlingen av Måleriprodukter på nytt. Fram till och med 2020-12-18 är det möjligt att lämna anbud. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap. Likt tidigare annonsering är upphandlingen indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik medan del B är rikstäckande och avser endast leverans. Adam Anstrin är ansvarig inköpsstrateg och det nya avtalet är planerat att starta 2021-02-01.

 3. Vitvaror - anbudstiden förlängs

  HBVs ramavtal för Vitvaror omsätter årligen drygt 600 miljoner kronor och är därmed vårt största ramavtalsområde. Den nya upphandlingen, Vitvaror 21-101, är annonserad och med anledning av att det har inkommit en del frågor har HBV beslutat att förlänga anbudstiden till och med 2020-12-11. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet. Planerad avtalsstart är 2021-01-21. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 4. Storköksutrustning - HNA Storköksservice ansöker om prövningstillstånd

  Leverantören HNA Storköksservice har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende HBVs upphandling av Storköksutrustning 20-126 - varor. Vi avvaktar nu besked från Kammarrätten i ärendet och först därefter vet vi om avtal kan tecknas med tilldelade leverantörer. Befintligt avtal är förlängt till och med 2020-12-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 5. Lekplats- och sportutrustning tilldelat

  HBVs upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar fyra olika anbudsområden; lekplatsutrustning, sportutrustning, fallskyddsutrustning och konstgräs. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit tre leverantörer i rangordning per anbudsområde. Totalt inkom tolv anbud, varav några inte uppfyllde samtliga krav som ställts i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-23 och därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 6. Måleriprodukter - inga godkända anbud

  HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Måleriprodukter 21-124 då samtliga anbud var ogiltiga och innehöll brister i uppfyllande av de krav som ställts i den annonserade upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin kommer nu att förbereda ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal för Måleriprodukter gäller till och med 2021-01-31.

 7. Elkraft 21-134 tilldelat

  Utvärderingen av den samordnade upphandlingen av Elkraft 21-134 för totalt 28 föranmälda bolag och myndigheter har slutförts. Upphandlingen avser leverans av elkraft och planerad avtalsstart är 2021-01-01. Tilldelningsbeslut har nu meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärren gäller till och med 2020-11-20. Varje bolag/myndighet utgör separata anbudsområde och en leverantör per anbudsområde har antagits. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 8. Badrumsmöbler - Invexa ansöker om prövningstillstånd

  Leverantören Invexa AB har gått vidare och ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Tills dess att Kammarrätten lämnar besked i ärendet om prövningstillstånd beviljas eller inte, får HBV inte gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer enligt tilldelningsbeslutet. Om Kammarrätten väljer att avslå Invexa ABs ansökan om prövningstillstånd, kommer HBV att kunna teckna avtal med antagna leverantörer inom en relativt snar framtid. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 9. Utvärderingen av Tvättstugeutrustning 21-102 är slutförd

  HBV har slutfört den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102. Totalt inkom tre anbud och leverantören Electrolux Professional AB har tilldelats som rangordnad etta. Tilldelningsbeslutet har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder nu till och med 2020-11-20. Så snart avtalsspärren löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer, om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 10. Nya upphandlingen av Vitvaror annonserad

  HBVs befintliga ramavtal för Vitvaror har varit ett mycket uppskattat och väl använt ramavtal, vilket den ökande försäljningen under avtalsperioden vittnar om. Omsättningen har ökat från 400 MSEK till drygt 600 MSEK per år. Med anledning av detta väljer HBV att inte göra allt för stora förändringar i det kommande avtalet. Den nya upphandlingen är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-12-04. I den nya upphandlingen har HBV anpassat och vässat kraven på produkterna utefter de nya EU-direktiven för vitvaror som börjar gälla under 2021. Även kraven avseende garantiservice och vite har förtydligats och skärpts genom tydliga svars- och åtgärdstider kopplade till olika driftproblem.

 11. Storköksutrustning - rättelse av tilldelningsbeslutet

  HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 har varit föremål för överprövning sedan i somras. Nu har Förvaltningsrätten meddelat dom och bifaller Electrolux Professional ABs ansökan om överprövning och beslutar att rättelse ska ske på så sätt att upphandlingen får avslutas först efter att en ny utvärdering har genomförts, där anbuden från STT - Storkökstillverkarna AB och HNA Storköksservice AB inte ska beaktas. HBV har därmed återkallat tidigare meddelat tilldelningsbeslut och skickat ut ett nytt. Avtalsspärr gäller till och med 2020-11-16. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 12. Fastighetsförnöden-heter annonserad på nytt med ny utvärderingsmodell

  Med en ändrad modell gällande utvärderingen, har HBV nu annonserat upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 på nytt. Sista anbudsdag är 2020-12-06. HBV kommer att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 13. Ny annonsering av Garageportar 21-129

  Efter genomförd dialog med marknaden har HBV nu annonserat upphandlingen av Garageportar 21-129 på nytt. Sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2020-12-04. Upphandlingen omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat. Avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 14. Elmaterial och belysning - Rexel ansöker om prövningstillstånd i Kammarrätten

  Rexel Sverige AB har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten. HBV får därför inte gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer tills dess att Kammarrätten lämnar besked om ärendet kommer att godkännas för prövning eller inte. Om Kammarrätten väljer att avslå Rexel Sveriges ansökan om överprövningstillstånd, kommer HBV att kunna teckna avtal med antagna leverantörer inom en relativt snar framtid. Om Kammarrätten däremot beviljar prövningstillstånd kan rättsprocessen tyvärr komma att dra ut på tiden. I dagsläget kan vi inte ange några hålltider för hur lång tid den här processen kan komma att ta, men vi hoppas givetvis på en snabb hantering av ärendet.

 15. Projektstart för klimateffektiv solenergi

  HBV är stolt samarbetspartner till Energikontoret Storsthlm och RISE i projektet Klimateffektiv solenergi. Genom HBVs dynamiska inköpssystem (DIS) för solenergi är det enkelt och lätt att beställa en nyckelfärdig solcellsanläggning, helt anpassad efter specifika önskemål och behov. DISet är öppet och fritt för upphandlande myndigheter att ansluta sig till och vi kvalificerar löpande nya leverantörer som får möjlighet att lämna anbud i varje unik affär. HBV är experter på upphandling och vi hjälper och stöttar beställaren genom hela processen.

 16. Möbler och heminredning - RFI annonserad

  HBV har nyligen annonserat en RFI inför den kommande upphandlingen av Möbler och heminredning 21-135. Sista svarsdag är 2020-11-10. Genom denna RFI vill vi säkerställa att det i upphandlingen ställs relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av möbler och inredning för hemlika miljöer. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 17. Elmaterial och belysning - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten väljer att avslå den ansökan om överprövning som skickats in av leverantören Rexel Sverige AB gällande HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer att teckna avtal snarast möjligt med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut i början av vecka 46, under förutsättning att ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 18. Badrumsmöbler - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten har valt att avslå Invexa ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-05. Därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya avtalet kan då börja gälla 2020-12-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 19. Köks- och förvaringslösningar annonserad på nytt

  Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har annonserats på nytt. Upphandlingen avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Den är indelad i fem kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är i sin tur indelade i län. Dessa län utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudstiden pågår fram till och med 2020-11-19. Planerad avtalsstart 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 20. Garageportar - inga anbud

  När sista anbudsdag var passerad gällande HBVs upphandling av Garageportar 21-129, hade inga anbud inkommit. Ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger kommer nu att föra dialog med leverantörer inom den aktuella marknaden och därefter göra ett omtag gällande upphandlingen. En ny upphandling kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal är giltigt till och med 2021-01-31.

 21. Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter avbryts

  Efter att perioden för frågor och svar avslutats avseende upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-2, har det framkommit information som gör att HBV nu väljer att avbryta upphandlingen. HBV kommer att se över utvärderingsmodellen och därefter annonsera upphandlingen på nytt. Beslutet om att avbryta upphandlingen har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder fram till och med 2020-10-23. Eventuella frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

 22. Vi fortsätter att växa!

  Vi fortsätter att växa och vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen Gnesta Förvaltnings AB som ny medlem. Gnesta ligger i Södermanland och grundades 1883 men omnämns som "Gnytlistum" redan år 1383. Av namnet att döma tror man även att samhället har anor från järnåldern. Välkomna Gnesta Förvaltnings AB, nu består vi av 369 medlemmar!

 23. Måleriprodukter annonserad

  HBVs nya upphandling av Måleriprodukter 21-124 är indelad i två anbudsområden, köp i butik samt leverans. Den del som avser enbart leverans är rikstäckande, medan delen som avser köp i butik är regionalt indelad i Sveriges 21 län. Strikt rangordning kommer att gälla i samtliga anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om inte lämnade anbud uppfyller samtliga krav som är ställda i upphandlingen. Sista anbudsdag är 2020-11-09. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 24. Ny upphandling av Vitvaror annonseras inom kort

  Det har snart blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. Upphandlande myndigheter som inte är medlemmar hos HBV har fortfarande möjlighet att anmäla sig fram till och med 2020-10-14. Våra medlemmar och helägda medlemsägda dotterbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 25. Beställ vitvaror i god tid

  Våra vitvaruleverantörer upplever för närvarande störningar i leveranskedjan, kopplat till den coronapandemi vi befinner oss i och har svårt att leverera enligt våra förväntningar. Precis som resten av världen vidtog våra leverantörer, i ett tidigt skede, omfattande åtgärder för att begränsa smittspridning och säkerställa de anställdas hälsa. Dessa tillfälliga nedstängningar av fabriker i stora delar av världen, reducerade tillverkningstakter och störningar i transportledet har sedan givetvis påverkat leveranssituationen negativt.

 26. Tvättstugeutrustning annonserad

  Nu öppnar vi möjligheten för leverantörer att lämna anbud i vår upphandling av Tvättstugeutrustning 21-102. En upphandling som omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Sista anbudsdag är 2020-11-02. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 27. Fönsterupphandling med montage delvis klart

  Upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, anbudsområde A, C och D har överprövats av leverantören Mockfjärds Fönster AB. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV har förlängt befintligt ramavtal, 16-141, avtalsområde A och B till och med 2020-12-31. Nytt ramavtal avseende leverans av fönster och fönsterdörrar 20-142 som avser endast leverans är klart och börjar gälla 2020-10-01. Detta nya ramavtal ersätter avtalsområdena D och E i ramavtalet 16-141. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 28. Nytt avtal för leverans av fönster klart

  Den 1 oktober börjar HBVs nya avtal Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 att gälla. Denna upphandling har attraherat bygghandeln och tillverkare inom bygghandeln och även öppnat upp möjligheten för utländska företag att lämna anbud. Ramavtalet lämpar sig specifikt vid olika typer av projekt, stora som små, samt vid partnering och styrda totalentreprenader. Genom detta ramavtal får entreprenörer möjlighet att avropa fönster via trepartsavtal och även få hjälp med logistik och lager under leveransplanen. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 29. Ny upphandling av Garageportar annonserad

  Emelie Färninger, ny inköpsstrateg på HBV, har i dagarna annonserat en ny rikstäckande upphandling av Garageportar 21-129. Dörren står nu öppen för leverantörer att lämna in anbud fram till och med 2020-10-19. Upphandlingen omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter och innehåller fyra olika anbudsområden Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2021-02-01.

 30. EMP Storkök upphör med sin verksamhet

  Electrolux Professional ABs auktoriserade återförsäljare EMP Storkök, som ansvarat för försäljning och service av Electrolux Professionals storköksutrustning i södra Sverige, har upphört med sin verksamhet. EMP Storkök var verksamma i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län.

 31. Vi välkomnar Krokom

  HBV fortsätter växa och vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen Krokoms kommun som ny medlem. Krokom ligger i Jämtlands län och kommunen gränsar inte bara till Åre, Strömsunds och Östersunds kommuner utan även till Norge. Tillsammans med Krokoms kommun består vi nu av 368 medlemmar. Välkomna!

 32. Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar avbryts

  HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140. Orsaken är att det vid granskning av anbuden framkommit att effekten av viktningen inte återspeglar verkligheten och därmed inte ger det affärsmässigt bästa resultatet. Dessutom har vi upptäckt brister i transparensen, genom otydligheter i upphandlingsdokumenten.

 33. Annonserad upphandling av Lekplats- och sportutrustning

  Vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn. Nu är den annonserad och sista anbudsdag är 2020-10-17. Planerad avtalsstart är 2020-12-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman

 34. Elkraft 21-134 annonserad

  HBVs samordnade upphandling av Elkraft 21-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 27 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Anbudstiden har förlängts till och med 2020-11-05. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 35. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det tredje numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om säkra dörrbyten hos Hallstahem, kompletteringsbyggnader, riket runt och självklart om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 36. Skärpta miljökrav i nya avtalet för Tvättmedelsdosering

  HBV har slutfört upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Det nya rikstäckande ramavtalet börjar gälla 2020-12-01 och omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. HBV har valt att skärpa miljökraven i det nya ramavtalet och på så sätt bidra till en mindre negativ miljöpåverkan. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 37. Brandskydd överprövad

  Anbudsgivaren Brand & Industriskydd i Osby AB har ansökt om överprövning gällande HBVs upphandling av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar nu tillfälle att få yttra oss. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 38. Tilldelning genomförd Fönsterupphandling 20-142

  Utvärderingen av upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans är klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-09-11. Upphandlingen omfattas av fyra produktområden, indelade i fyra regioner som utvärderats och tilldelats var för sig. Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 39. Utvärdering klar för Fönsterupphandling 20-141

  Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare gällande upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-11. Upphandlingen är regionalt indelad i fyra områden och består av fyra produktgrupper som utvärderats och tilldelats var för sig. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerad till 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 40. Ny tilldelning av Badrumsmöbler

  Ett nytt tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare avseende HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-10. HBV valde att återkalla det första tilldelningsbeslutet som skickades ut i slutet av juni för att utföra kompletterande kontroller av de anbudslämnande leverantörerna. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 41. Avtalsstart för Städmaterial och hygienprodukter

  AllOffice Nordic AB blev antagen som enda leverantör i HBVs rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Avtalet gäller från och med den 1 september. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 42. Domslut för Elmaterial och belysning dröjer

  Upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 tilldelades i mitten av april 2020 och överprövades av leverantören Rexel Sverige AB. Ärendet ligger för närvarande fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten. HBV har dock stora förhoppningar om att Förvaltningsrätten ska ha möjlighet att meddela dom före september månads utgång.

 43. Förlängda anmälningstider till nya upphandlingar

  Nu förlänger vi anmälningstiden gällande några av våra pågående upphandlingar innan det är dags för annonsering. Våra medlemmar och helägda medlemsägda dotterbolag är alltid avropsberättigade per automatik, medan övriga upphandlande myndigheter såsom kommuner, systerbolag och ej helägda dotterbolag, måste göra en påanmälan till varje upphandling de önskar avropa ifrån.

 44. Utvärderingen av Brandskydd A2-A7 är klar

  Utvärderingen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, är nu slutförd och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-04 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna kontrakt med antagna leverantörer. Anbudsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Planerad avtalsstart 2020-10-01.

 45. Tvättmedelsdosering tilldelad

  Utvärderingen av upphandlingen Tvättmedelsdosering 20-154 är nu slutförd och avtalsspärr råder till och med 2020-08-31. Diversey Sverige AB antas som ny rangordnad etta och Ecolab AB antas som rangordnad tvåa. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 46. Ny annonsering av Fastighetsförnödenheter

  Med anledning av att ingen leverantör lyckades uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har vi nu annonserat den på nytt. Sista anbudsdag är 2020-09-27. Nytt nummer på upphandlingen är 21-122-2 med planerad avtalsstart 2021-01-13. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 47. Välkomna till HBV!

  Idag, måndag den 17 augusti, börjar Rosanna Jederby som verksamhetsutvecklare och Marie Harder som strategisk kommunikatör på HBV! Rosanna kommer närmast från SKL Kommentus där hon var kategoriansvarig för Finansiella tjänster och Marie kommer närmast från en tjänst som marknadskoordinator på Fastigo. Vi hälsar båda två varmt välkomna till oss på HBV!

 48. Förlängd anbudstid

  HBV har beslutat att senarelägga sista anbudsdag gällande upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140 till och med 2020-09-15. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet.

 49. Lekplats- och sportutrustning för alla åldrar

  Med vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill vi erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn, oavsett funktionsförutsättningar, och som även uppmuntrar till träning som är grundläggande för god hälsa och ökat välbefinnande. Anmälan är öppen fram till och med 2020-08-23 och annonsering är planerad till slutet av augusti. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 50. Fastighetsförnödenheter annonseras på nytt

  Utvärderingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har nu slutförts. Totalt inkom sex anbud, varav inget tyvärr uppfyllde samtliga obligatoriska krav som ställdes i upphandlingen. Därför förbereds nu ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 51. Tilldelningsbeslut för Badrumsmöbler återkallas

  HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut i början av juli gällande upphandlingen av Badrumsmöbler 20-137. En ny kvalificering och utvärdering kommer att göras och en ny tilldelning beräknas ske under augusti månad. I och med detta kommer den planerade avtalsstarten att flyttas fram till och med 2020-11-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 52. Storköksutrustning överprövad

  Upphandlingen av Storköksutrustning - varor 20-126 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Befintligt avtal Storköksutrustning 16-126 gäller till och med 2020-09-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 53. Tvättstugeutrustning för flerfamiljshus

  Den nya upphandlingen av tvättstugeutrustning för flerfamiljshus är nu påbörjad och vi välkomnar externa kunder att anmäla sig före 2020-08-07. Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor m.m. är exempel på produkter som kommer gå att avropa via detta ramavtal. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Annonsering beräknas ske i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 54. Ventilationskomponenter förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet Ventilationskomponenter 18-119 förlängs och gäller till och med 2021-06-30. HBV har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Ramavtalet innefattar fyra delar; ventilationskanaler med tillbehör, fläktar, ventilationsaggregat och spiskåpor. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 55. Badrumsmöbler tilldelat

  Utvärderingen av upphandlingen Badrumsmöbler 20-137 är slutförd och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-07-10. Det är en rikstäckande upphandling som omfattar två anbudsområden; badrumsmöbler av plåt och badrumsmöbler av högtryckslaminat. HBV har antagit tre leverantörer per anbudsområde och det nya ramavtalet är planerat att starta 2020-08-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 56. Rättsprocess i Göteborg avslutad

  Den 1 juli 2020 kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer inom avtalsområde 20 - Göteborg gällande ramavtalet Tvättstugeutrustning - service och installation 20-183. Kammarrätten valde att avslå den ansökan om prövningstillstånd som leverantören QSR Partner AB skickat in efter att HBV vunnit rättstvisten i Förvaltningsrätten.

 57. Köks- och förvaringslösningar annonserad

  Med upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 20-140 vill vi tillgodose våra medlemmars och kunders behov av köks- och skåpluckor, skåpstommar och tillhörande produkter samt tillbehör och montering. Sista anbudsdag är 2020-08-31. Upphandlingen är geografiskt indelad och varje kategori kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning kommer att gälla. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 58. Storköksutrustning - varor tilldelad

  Storköksgruppen i Öst Svenska AB blir ny rangordnad etta i HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 med planerad avtalsstart 2020-09-10. Upphandlingen omfattar varor inom kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Avtal kommer att tecknas så snart avtalsspärren löper ut 2020-07-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 59. Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (22 nov)

  Som statsminister Stefan Löfvén meddelade i sitt tal till nationen den 22 november 2020, har smittspridningen av Covid-19 kraftigt ökat både i Sverige och även i övriga Europa och nu måste vi alla göra vårt yttersta för att se till att den minskar. Det sker återigen nedstängningar av fabriker som påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. Vi har en god dialog med våra avtalsleverantörer och rapporterar löpande där vi ser att det uppstår leveransproblem.

 60. Ny miljardupphandling av vitvaror

  Efter sommaren har det blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. En referensgrupp bestående av ett antal medlemsbolag har deltagit aktivt i upphandlingens förarbete och nu har en Request For Information, RFI, annonserats med sista svarsdag 2020-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 61. Inget Almedalen i år

  I början av april togs det väntade beslutet att Almedalsveckan 2020 ställs in. Anledningen är naturligtvis den coronapandemi som drabbat stora delar av världen och som påverkar samhället i allra högsta grad på alla tänkbara sätt. Årets Almedalsvecka skulle ha blivit det tredje året med HBV på plats för att diskutera bostadsfrågor och möta medlemmar och leverantörer.

 62. Vi växer igen!

  Den 15 juni godkände HBVs styrelse Ystads Kommun som ny medlem i föreningen. Ystad ligger beläget på Skånes sydkust och staden har gamla anor. Det gamla apotekshuset från 1400-talet, är till exempel ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien. Vi hälsar Ystads Kommun varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 367 medlemmar!

 63. Samordningsuppdragen

  Som ett resultat av det tidigare samverkansprojektet Pilot Skåne fortsätter HBV nu med samordningsuppdrag och implementerar arbetssättet inledningsvis i två regioner - Hälsingland och Skåne. Nu har de första fyra samordnade upphandlingarna annonserats för de deltagande medlemsbolagen i region Hälsingland; Golventreprenadtjänster, Plåtentreprenadtjänster, Byggentreprenadtjänster och Ventilationsentreprenadtjänster. Sista anbudsdag är 2020-07-07.

 64. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har årets andra nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. I det här numret kan du läsa om nya fönster i Alvesta, hur HBV jobbar under coronakrisen, få en rapport från den digitala stämman samt läsa hur Vingåkers kommunfastigheter satsar på solceller via vårt DIS. Du kan även vara med och tycka till om HBV-Magasinet samtidigt som du kan vinna biobiljetter! Trevlig läsning!

 65. Annonsering av Köks- och förvaringslösningar senareläggs

  Ramavtalet Köks- och inredningssnickerier omsätter årligen drygt 225 miljoner kronor och är ett mycket viktigt avtal för HBVs medlemmar. Inför den kommande avtalsperioden har vi valt att ändra namnet till Köks- och förvaringslösningar 20-140, för att bättre återspegla upphandlingens fokus på produkter. Det är viktigt för oss på HBV att upphandlingsdokumenten är väl genomarbetade för att addera största möjliga värde för våra medlemmars och kunders verksamheter. Detta arbete har tagit längre tid än beräknat, vilket har resulterat i att annonseringen är framflyttad till slutet av juni.

 66. HBV byter telefonisystem

  Torsdagen den 28 maj, byter HBV telefonisystem. Detta kan innebära att det inte går att nå alla våra medarbetare via telefon under torsdagen och fredagen. Vi går däremot alltid att nå via epost.

 67. Fastighetsförnödenheter annonserad

  Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 68. HBV investerar i Gröna fonder

  HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

 69. RFI - Tvättstugeutrustning

  Efter sommaren kommer den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102 att annonseras. Genom denna RFI (Request For Information) söker vi tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner inom detta upphandlingsområde för att på så sätt ha möjlighet att utforma ett upphandlingsunderlag som ger största möjliga medlemsnytta. Varmt välkommen att svara på denna RFI fram till och med 2020-05-27. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 70. Vi växer!

  Den 13 maj godkände HBVs styrelse Kommunfastigheter i Laholm som ny medlem i föreningen. Laholm ligger vid Lagans utlopp i Laholmsbukten i Hallands län och orten är en av de äldsta i länet. Arkeologiska utgrävningar visar på att platsen har varit bebyggd i cirka 4 000 år!
  Vi hälsar Kommunfastigheter i Laholm varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 366 medlemmar!

 71. Leverans med montage av fönster och fönsterdörrar

  För kommande avtalsperiod har HBV valt att dela in upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä i två separata upphandlingar, en som endast avser leverans och en som avser leverans med montage. Båda två är nu annonserade och sist ut var upphandlingen 20-141 som omfattar leverans med montage. Sista anbudsdag är 2020-06-12. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 72. Årsredovisning 2019

  HBV presenterar sin årsredovisning för 2019.

 73. RFI - Garageportar

  HBV har för avsikt att upphandla ett nytt ramavtal avseende garageportar. Avtalet kommer vara rikstäckande och uppdelat med olika avtalsområden, där olika slag av garageportar ingår. Med denna RFI eftersträvar HBV att få djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Sista svarsdag är satt till 2020-05-26. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 74. Avtalslöst gällande tvättstugeservice och installation i Göteborg

  Den 1 januari 2020 började det nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 att gälla. Ramavtalet är regionalt indelat i 40 olika områden. I flera av anbudsområdena inkom inga anbud och anbudsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale samt Kungsbacka) överprövades av leverantören QSR Partner AB. Förvaltningsrätten dömde dock till HBVs fördel men leverantören har nu valt att driva rättsprocessen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten.

 75. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad

  Nu är upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-06-08. Upphandlingen är regionalt indelad och utgörs av 16 anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 76. Brandskydd 20-120 A2-A7 annonserad

  Upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Sista anbudsdag är 2020-06-01. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde och avrop kommer att ske genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-08-01. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 77. Genomfakturering av elmaterial på gamla avtalet upphör

  HBVs nya upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har överprövats av Rexel Sverige AB och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Från och med den 1 juni 2020 kommer HBV att stoppa all fakturering på ramavtalet Elmaterial och belysning 15-103 som upphörde att gälla den 28 februari 2020 (se tidigare nyhet publicerad 29 januari 2020). Påbörjade inköpsprocesser som skett före detta datum anses därmed vara avklarade och levererade.

 78. Leverans och montage av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä

  Den nya upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 annonseras inom kort och fram till och med 2020-05-05 finns det möjlighet för externa kunder att anmäla sig. Avropsmodellen kommer att vara rangordning i kombination med förnyad konkurrensutsättning från 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller fler. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 79. Upphandlingen av Städmaterial och hygienprodukter slutförd

  AllOffice Nordic AB antas som enda leverantör i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde, kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Det nya avtalet börjar att gälla 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 80. Sommartid

  Under perioden 4 maj till och med 4 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

 81. Trevlig Valborg!

  Den 30 april har kontoret och växeln öppet till klockan 12:00. Den 1 maj har kontoret stängt. Vi öppnar igen på måndag den 4 maj klockan 08:00. Vi önskar alla en trevlig Valborg!

 82. Badrumsmöbler av plåt och högtryckslaminat

  I maj annonseras den nya rikstäckande och rangordnade upphandlingen av hållbara och funktionella Badrumsmöbler 20-137, som omfattar badrumsmöbler av plåt samt högtryckslaminat. Exempel på produkter som omfattas av upphandlingen är badrumsskåp, underskåp, belysning till badrumsskåp, stödhandtag, skötbord, medicinskåp, hygienskåp, strykskåp, tvättbänk, toalettarmstöd, WC-förhöjningssits, duschsits m.m. Sista dag för på- och avanmälan är 2020-05-05.

 83. RFI - Internet of things

  Internet of things, sakernas internet, är en viktig del av vårt samhälles digitalisering där nu även saker är ihopkopplade och kan kommunicera med varandra och bidra till att skapa smarta miljöer och automatiserade processer. HBV undersöker nu möjligheterna att bredda nyttan och funktionaliteten med två av våra ramavtalsområden, Styr- och regler samt IMD, genom att annonsera en RFI (Request For Information) gällande Internet of things. Sista svarsdag är 2020-05-07.

 84. Ny upphandling av Tvättmedelsdosering

  I mitten av maj 2020 kommer HBV att annonsera den nya rikstäckande upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Förutom HBVs medlemmar som är avropsberättigade per automatik så finns det nu möjlighet för övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder att anmäla sig till denna upphandling fram till och med 2020-04-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 85. Städmaterial och hygienprodukter tilldelad

  Efter utvärdering av upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 har HBV utsett AllOffice Nordic AB som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr till och med 2020-04-24. Planerad avtalsstart är 2020-09-01 och avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den totala avtalstiden kan dock max bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 86. Storköksutrustning - varor 20-126 annonserad

  Upphandlingen Storköksutrustning - varor 20-126 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-05-19. Ramavtal kommer att tecknas med fem leverantörer i rangordning och avtalsstarten är planerad till 2020-06-15. HBV har tidigare slutfört den del av upphandlingen som avsåg service och installation av storköksutrustning och den började att gälla 2020-04-06. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 87. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142

  Inom kort annonseras den nya upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142. Den omfattar köp och leverans av sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä och vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik, men än finns det möjlighet ett par dagar till för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 88. Elmaterial och belysning 20-103 överprövad

  Rexel Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer nu att analysera överprövningen och därefter återkomma med en handlingsplan. Detta arbete har givetvis högsta prioritet hos oss på HBV då vår ambition är att snarast möjligt ha ett nytt avtal på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 89. Rörmaterial förlängs

  Rörmaterial 18-104 förlängs till och med 2021-09-18. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning, max ett år. Avtalet omfattar leveranser av rörmaterial, till exempel badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, toalettsitsar, rörkopplingar, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc. och där tillhörande produkter. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 90. RFI - Lek- och sportutrustning

  En Request For Information (RFI) är nu annonserad i TendSign inför den kommande upphandlingen av Lek- och sportutrustning. Sista svarsdag är 2020-04-27. Lek-, sport- och fallskyddsutrustning är produktområden som kommer att omfattas av den nya upphandlingen och syftet med denna RFI är att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 91. Resema blir en del av Camfilkoncernen

  Camfil har köpt Resema AB och Resema A/S och från och med den 1 april är dessa bolag en del av Camfilkoncernen. Resema kvarstår som bolag och fortsätter att fortlöpande bedriva affärer som vanligt med samma personal och kontaktpersoner som tidigare.

 92. Elmaterial och belysning tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2020-04-14. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten.

 93. Avtal klart för Storköksutrustning - service och installation

  HBV har slutfört upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 för anbudsområdet avseende tjänster - service och installation - som är regionalt indelat i 38 områden. Avtalet börjar gälla 2020-04-06. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och kommer att annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 94. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det första numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om våra olika kundtyper, rapport från Hållbara dagar, Åmåls kommunfastigheter som investerar i solenergi samt om vitvaror som funktion, ett forskningsprojekt som HBV deltar i. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 95. Grus och jord i bulk nya produktområden i nytt ramavtal

  Upphandlingen av ramavtal för Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117 är klar och ramavtalet börjar gälla 2020-04-01. Ramavtalet omfattar endast leverans. Till skillnad mot det tidigare avtalet så är detta länsindelat samt innefattar två nya produktområden; Grus och Jord i bulk. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 96. Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 97. Storköksutrustning 20-126

  Tjänster avseende service och installation blir nytt anbudsområde i den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 och ett tilldelningsbeslut har nu skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-03-30. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 98. Park- och stadsmiljö 20-115 tilldelat

  Upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är på väg att slutföras och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-03-26. Smarta parkmöbler är ett av flera nya intressanta anbudsområden som ingår i den nya rikstäckande upphandlingen. Detta anbudsområde erbjuder parkmöbler för framtidens smarta städer, med solceller, trådlöst wifi samt laddning av mobila enheter. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 99. Nytt ramavtal för Luftfilter klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 100. Rapport från Hållbara dagar 2020

  Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Uppdaterad 2020-01-31