Elkraft 21-134 annonserad

HBVs samordnade upphandling av Elkraft 21-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 27 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Anbudstiden har förlängts till och med 2020-11-05. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning och avtalstid

Den samordnade upphandlingen av Elkraft 21-134 omfattar leverans av elkraft till totalt 27 föranmälda bolag/myndigheter. Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna. Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.

Varje kund utgör ett anbudsområde och separat utvärdering kommer att genomföras för varje anbudsområde.

Avtalstiden är 2021-01-01 – 2024-12-31. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med sista giltighetsdagen. Kunden har rätt att förlänga sitt leveransavtal en gång under ramavtalstiden. En sådan förlängning kan dock inte sträcka sig längre än 2024-12-31.

Upphandlingen omfattar fyra olika avtalsmodeller:

A - Rörligt elpris
B - Fast elpris - engångstillfälle
C - Fast elpris - genomsnitt (index)
D - Fysisk leverans och finansiell prissäkring - portföljförvaltning

Några av fördelarna med denna samordnade upphandling är till exempel:

  • möjlighet till olika avtalsperioder
  • statistik och rapportering är specificerat i avtalet
  • kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden
  • möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad
  • hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft
  • samarbete med elinköpsexpert
  • årliga informationsmöten om elkraft
  • låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh 

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.

Länk till annons i TendSign>>
(länken är giltig till och med 2020-11-05)

Uppdaterad 2020-10-15

Kontakt