Lekplats- och sportutrustning för alla åldrar

Med vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill vi erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn, oavsett funktionsförutsättningar, och som även uppmuntrar till träning som är grundläggande för god hälsa och ökat välbefinnande. Anmälan är öppen fram till och med 2020-08-23 och annonsering är planerad till slutet av augusti. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Omfattning

Upphandlingen Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar säkra, hållbara och miljömedvetna produkter såsom klätterställningar, rutschkanor, utegym, konstgräs och fallskydd och är indelad i fyra anbudsområden;

A - Lekplatsutrustning
B - Sportutrustning
C - Fallskyddsutrustning
D - Konstgräs

Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer i respektive anbudsområde. 

Upphandlingen är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2020-12-01 med en avtalstid om två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Upphandlingen kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - lekplatsutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-11-30. 

För produkter avseende park- och stadsmiljö har HBV ett nytt ramavtal som började att gälla 2020-04-01. Läs mer om ramavtalet och antagna leverantörer här>>.  

På- och avanmälan

HBVs medlemmar är automatiskt avropsberättigade på alla våra ramavtal som börjat gälla efter det att medlemsskap beviljats. I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal ska en skriftlig avanmälan skickas in till HBV.

Medlemsägda företag
Som medlemsägt företag räknas dotterbolag som är helägt av HBV-medlem. Medlemsägt företag är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån och behöver inte påanmäla sig. Har medlemmen avanmält sig till ett avtal gäller avanmälan även det medlemsägda företaget. Det är medlemsbolagets ansvar att meddela HBV skriftligen vilka medlemsägda helägda dotterbolag som de önskar registrera som avropsberättigade.

Underkund
En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag) och systerbolag som godkänts av HBV. För att underkunder ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen.

Extern kund
En extern kund är en av HBV godkänd associerad upphandlande myndighet. För att en extern kund ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen.

Senast 2020-08-23 ska på- eller avanmälan till denna upphandling vara registrerad hos HBV.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.

Uppdaterad 2020-08-06