Nya upphandlingen Vitvaror 21-101 annonserad

HBVs befintliga ramavtal för Vitvaror har varit ett mycket uppskattat och väl använt ramavtal, vilket den ökande försäljningen under avtalsperioden vittnar om. Omsättningen har ökat från 400 MSEK till drygt 600 MSEK per år. Med anledning av detta väljer HBV att inte göra allt för stora förändringar i det kommande avtalet. Den nya upphandlingen är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-12-04. I den nya upphandlingen har HBV anpassat och vässat kraven på produkterna utefter de nya EU-direktiven för vitvaror som börjar gälla under 2021. Även kraven avseende garantiservice och vite har förtydligats och skärpts genom tydliga svars- och åtgärdstider kopplade till olika driftproblem.

Länk till annons i TendSign>>
(länken är giltig till och med 2020-12-04)

Förändringar i den nya upphandlingen är genomförda efter samarbete med en referensgrupp bestående av beställare, samt efter dialog med marknaden i form av fysiska möten och en annonserad Request For Informatioon (RFI).


Omfattning

Upphandlingen av Vitvaror 21-101 omfattar inköp av kalla, våta och heta vitvaror avsedda för hyresgästlägenheter. Även reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter omfattas. Gasspisar och semiprofessionella produkter för offentliga miljöer, exempelvis caféer kommer också vara möjliga att avropa, däremot inte professionella produkter för storkök eller för centrala tvättstugor. Dessa typer av produkter går att avropa via HBVs separata ramavtal för Storköks- och Tvättstugeutrustning.

Avropsordning

Upphandlingen är rikstäckande och avropsordning är rangordning. HBV kommer att ingå avtal med tre leverantörer. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen.

Möjlighet till trepartsavtal finns.

Garantitid

Garantitiden är fem år.

Produkt-, garanti- och viteskrav

Några av de stora förändringarna i avtalet är att vi har anpassat och vässat kraven på produkterna vad gäller energieffektivitetsklasser och ljudnivåer, detta så att kraven följer de nya EU-direktiven för vitvaror som kommer under 2021. Vi har även förtydligat och förbättrat kraven avseende garantiservice med tydliga svarstider och åtgärdstider som är kopplat till olika driftproblem. Garantiservicen är även kopplad till en tydlig vitesstruktur, där vi på HBV kommer att följa upp och kräva in viten kvartalsvis.

Antagna leverantörer ska uppfylla WEEE-direktivets krav om att ta tillbaka uttjänta produkter genom anslutning till Elkretsen eller likvärdigt. Dessutom tillämpas RoHS-direktivets krav om farliga ämnen i produkter i den nya upphandlingen.

Fossilfria bränslen

Minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges försalg till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är: el, vätgas, biogas, HBO, FAME och ED95. 

Avtalstid

Avtalstiden är 2021-01-21 – 2023-01-20 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Eventuella frågor om den nya upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren samt regionansvarig affärsutvecklare Lasse Lönnblad. 

Uppdaterad 2020-11-11

Kontakt


Kontakt


 • Lasse Lönnblad
  Lasse Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost